N9K-C92304QC 1
฿569,189.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9504
฿214,089.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9336PQ 2
฿585,418.00 ไม่รวม VAT
N9K-C92300YC
฿451,890.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9332C
฿509,213.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9236C
฿569,189.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9372TX
฿455,588.00 ไม่รวม VAT
N9K-C9372PX
฿455,588.00 ไม่รวม VAT