Terms & Conditions

1. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

2. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่นหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

5. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

6. ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่หน้าร้านเจไอบีทุกสาขา ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

7. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า ราคา และสถานะสินค้ารวมถึงโปรโมชั่นของสินค้าต่าง ๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์รวมถึงการพิมพ์ กรุณาสอบถามข้อมูลของสินค้าทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ